اطلاعیه (2)

مطب دوم دکتر مجید کیهانی فرد افتتاح گردید. تهران – آیت الله کاش…