آیا سرگیجه خطرناک است ؟

آیا سرگیجه خطرناک است

آیا سرگیجه خطرناک است ؟ چندی پیش بیمار جوانی داشتم که با حالتی از گیج…