نوشته‌ها

تنگی کانال نخاع گردن

/
مشخصه بیماری با افزایش سن تغیراتی در مهره و دیسک های بین مهره…